ADVOCATENKANTOOR

BRUNEEL - VERMEULEN

Over Ons
over-ons

Over ons

Advocatenkantoor Bruneel Vermeulen is een dynamisch, onafhankelijk kantoor, sedert 2008 gehuisvest op een volledig vernieuwde locatie in een geklasseerd historisch gebouw hartje Antwerpen.

Gesticht in 1937 door Mr. Richard Bruneel, die als advocaat-generalist in zeer uiteenlopende rechtsdomeinen actief was, is het kantoor gaandeweg uitgegroeid tot een gespecialiseerde (kosten)associatie, hoofdzakelijk georiënteerd naar een ondernemingscliënteel en particulieren.
Het kantoor garandeert een efficiënte en persoonlijke aanpak van het dossier, en focust zich op (juridische) adviesverlening, het voeren van onderhandelingen, assistentie bij de redactie van contracten evenals op bemiddeling en geschillenbeslechting voor de rechtbank. Onze dienstverlening kenmerkt zich door een no-nonsense aanpak en tracht in eerste instantie lang aanslepende procedures te vermijden.
Het kantoor behartigt belangen van cliënten over het ganse Belgische grondgebied. Via een netwerk van correspondenten is grensoverschrijdende dienstverlening binnen de E.U. eveneens verzekerd.

 

 

advocaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

advocaten-two

Advocaten

Onze Advocaten

Mr. Jacques Bruneel
 

geboren op 20 november 1943  diploma doctor in de rechten V.U.B., 1969  licentiaat in het notariaat  stage Balie Antwerpen sedert 29 september 1969, Tableau sedert 27 november 1972  Plaatsvervangend Vrederechter Kapellen  Mandaten: curator bij de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, vereffenaar, voorlopig bewindvoerder van vennootschappen, arbiter CEPINA in handelsrechtelijke geschillen

Mr. Walter Vermeulen 

geboren op 7 april 1951 • diploma licentiaat rechten K.U.Leuven, 1978 • stage Balie Antwerpen sedert 25 juni 1979, Tableau sedert 28 juni 1982 • Plaatsvervangend Vrederechter 10e Kanton Antwerpen (Merksem-Schoten) • Mandaten: gewezen ondervoorzitter en lid raad van bestuur NV Germinal Beerschot, lid raad van bestuur NV VAGRO

Mr. Gregory Bruneel 
 

geboren op 7 mei 1972  diploma rechten U.I.A., 1995  grondige studie Bijzondere Overeenkomsten en I.P.R. – Faculté de Droit – Université d’Aix-Marseille III – 1995-96  stage Balie Antwerpen sedert 7 oktober 1996, Tableau sedert 07 oktober 1999  Master in Business Law U.I.A. 2001  Mandaten: curator rechtbank van koophandel Antwerpen – vereffenaar voorlopig bewindvoerder / lasthebber ad hoc vennootschappen – gerechtsmandataris WCO – schuldbemiddelaar

Mr. Luc Wauters 
 

geboren op 21 april 1954 • diploma licentiaat rechten, 1977 • stage Balie Antwerpen sedert  1 oktober 1977, Tableau sedert 13 oktober 1980 • diverse mandaten in de kunstsector

Mr. Tomas Bruneel 
 

geboren op 21 januari 1980 • Master in de rechten K.U.Leuven, 2007 •  stage Balie Antwerpen sedert 1 oktober 2007, Tableau sedert 1 oktober 2010 • Mandaten: curator bij de Rechtbank van Koophandel Antwerpen – vrijwillig en gerechtelijk vereffenaar – voorlopig bewindvoerder vennootschappen – gerechtsmandataris WCO – schuldbemiddelaar arbeidsrechtbank

Mr. Louise Cobbaert 
 

geboren op 21 augustus 1990 • Erasmusuitwisseling Faculté de Droit – Université Paris X Nanterre – 2012  diploma Master in de rechten Universiteit Antwerpen, 2013 – grondige studie Ondernemingsrecht en I.P.R.  stage Balie Antwerpen sedert 01 oktober 2013

twee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

page-two

Rechtsdomeinen

Het kantoor richt zich hoofdzakelijk op het recht van Ondernemingen in de brede zin, met nadruk op handels- en contractenrecht, vennootschaps- en insolventierecht. Daarnaast worden ook dossiers van Particulieren behandeld die zich situeren in het algemeen burgerlijk recht.

Het kantoor richt zich hoofdzakelijk tot een ondernemingscliënteel, met nadruk op ondernemingsrecht in de breedste zin van het woord, waarbij advies en ondersteuning wordt verleend met betrekking tot alle facetten van het ondernemingsgebeuren (opstart nieuw bedrijf – going concern – stopzetting). Bepaalde advocaten zijn tevens aangesloten bij CEPINA als arbiter en zijn als dusdanig opgetreden in handels- en burgerrechtelijke geschillen.

In deze materie verleent ons kantoor bijstand bij de oprichting van een vennootschap (keuze vennootschapsvorm en redactie statuten), het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten, de samenstelling van de organen van de vennootschap, de aansprakelijkheid van bestuurders en/of aandeelhouders, de voorbereiding en opvolging van de algemene vergadering der aandeelhouders, de reorganisatie van vennootschappen, evenals de ontbinding en vereffening. Begeleiding bij overnames (M&A) is vaste expertise van het kantoor, mede in samenwerking met onafhankelijke derden (revisor, accountant,…).

Reeds meer dan 30 jaar heeft het kantoor ervaring in de afwikkeling van faillissementsprocedures en werden tal van (vrijwillige en gerechtelijke) vereffeningsdossiers behandeld. Ook andere gerechtelijke mandaten worden door diverse advocaten binnen het kantoor uitgeoefend, zoals gerechtsmandataris in het kader van een WCO-procedure, voorlopig bewindvoerder in geval van conflict binnen een vennootschap, lasthebber ad hoc, etc. Sedert de invoering van de Wet op de Collectieve Schuldenregeling, worden door het kantoor tevens dossiers van collectieve schuldenregeling opgevolgd. Het kantoor treedt in deze procedures op, zowel voor debiteuren die oplossingen zoeken voor liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen, als voor schuldeisers die hun vordering zeker wensen te stellen en betaling wensen te bekomen.

Alle aspecten van contractsluiting, -verbreking of –ontbinding behoren tot de specialisaties van het kantoor, in de meest uiteenlopende domeinen van het recht: burgerrechtelijke en handelsrechtelijke overeenkomsten (koop, huur, pand, borgtocht, opstalrecht, dading,…), financiële overeenkomsten (leasing, financiering, renting, lening op afbetaling,…) distributieovereenkomsten (agentuur, concessie, licentie, (non) exclusieve distributie,…), aannemingscontracten, makelaarsovereenkomsten…

Ons kantoor heeft expertise in behandeling van uiteenlopende dossiers met betrekking tot contractuele/buitencontractuele aansprakelijkheid (aansprakelijkheid aannemer en architect, aansprakelijkheid van bestuurders binnen en buiten faillissement, aansprakelijkheid inzake verkeer, aansprakelijkheid verkoper, etc.).

Al dan niet in samenwerking met een gespecialiseerd gerechtsdeurwaarderskantoor, wordt op efficiënte wijze de invordering van openstaande facturen georganiseerd, aanvankelijk via minnelijke fase en nadien eventueel bij wijze van gerechtelijke invordering of via beslag.

drie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ereloon-onkostenvergoeding

Ereloon & Onkostenvergoeding

Het kantoor hanteert voor de berekening van het ereloon twee methoden:

een uurtarief

op basis van een uurtarief voor de aanrekenbare prestaties, variërend van 100€ tot 200€ exclusief BTW, afhankelijk van de behandelende advocaat en de hoogdringendheid / complexiteit van het dossier

succesfee

op basis van een succesfee uitgedrukt in een percentage van het behaalde resultaat en het voor de cliënt gerecupereerde bedrag (doorgaans gehanteerd inzake invorderingsprocedures en/of schadevergoedingsdossiers) 

 
Op eerste verzoek worden hieromtrent met de cliënt duidelijke afspraken gemaakt.

De kosten worden per dossier afzonderlijk gerekend aan de hand van een forfaitair bedrag per uitgetypt blad. Er wordt eveneens een eenmalig forfaitair bedrag aangerekend van 50€ exclusief BTW voor de opening en afsluiting van het dossier. Verplaatsingskosten worden ten slotte afgerekend aan een forfaitair bedrag per afgelegde kilometer.

Het kantoor respecteert hierbij de volgende principes:
  • bij de aanvang of gedurende de opvolging van een dossier, kan het kantoor d.m.v. een tussentijdse factuur een provisie opvragen. Op eenvoudig verzoek van de cliënt kan er alsdan een tussentijdse afrekening worden bekomen.
  • bij de afsluiting van het dossier wordt een gedetailleerde eindstaat overgemaakt aan de cliënt. Originele stukken worden aan de cliënt terugbezorgd.
  • Sedert 01/01/2014 zijn prestaties geleverd door de advocaat onderhevig aan BTW en worden erelonen en kantoorkosten verhoogd met 21% BTW. Gerechtskosten worden gebeurlijk door de betreffende dienstverlener (gerechtsdeurwaarder, gerechtsdeskundige, accountant, …) rechtstreeks aan de cliënt gefactureerd.
four-two

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wettelijke-informatie

Wettelijke Informatie

Contact

Stuur ons een mailtje!